PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Alten Waste Engineering Srl, cu sediul în Sat Postăvari, Comuna Frumuşani, Str. Bucuresti, Nr. 39, Hala C1, Incinta 1, Etaj Parter, este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J51/770/2019, cod unic de înregistrare RO41610324.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către Alten Waste Engineering Srl  numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date (GDPR).

         Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directă autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care această acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Alten Waste Engineering Srl  prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii contracatului de muncă și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimtamântului clienților. Scopurile colectării datelor sunt: informarea clienților privind evoluția și starea serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a serviciilor de marketing și de publicitate ale companiei, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică,

Prin citirea prezenței Politici de protecție a datelor cu caracter personal ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Alten Waste Engineering Srl, Sat Postăvari, Comuna Frumuşani, Str. Bucuresti, Nr. 39, Hala C1, Incinta 1, Etaj Parter, sau la adresa de e-mail dpo@altenengineering.ro.

dreptul la transparență informațiilor, a comunicarilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.
dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal
dreptul la rectificare și dreptul la ștergerea datelor
dreptul la restricționarea prelucrării;
dreptul la portabilitatea datelor
dreptul la opoziție și de a nu fi supus unui proces decizional individual automatiza
dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal

În cerere, va rugăm să menționați dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresa (poștală sau e-mail). Va rugăm să țineți cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a pre întâmpină încălcarea securității sistemelor și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali. În acest sens, Alten Waste Engineering Srl  va stoca datele dvs. în conformitate cu Politică de Retenție a Datelor care reglementează termene-limita prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, Alten Waste Engineering Srl se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate și de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limita, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Alten Waste Engineering Srl poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare, alte companii cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, companii de marketing,  împuterniciți ai Alten Waste Engineering Srl  ce acționează în limitele și scopurile stabilite de Alten Waste Engineering Srl, conform condițiilor din prezența Politică.

Folosim cookie-uri și alte tehnologii similare pentru a îmbunătăți experiența dvs. de navigare și funcționalitatea site-ului nostru.